Booking informations

Belangrijke informatie voor alle reizigers.
Om ervoor te zorgen dat u het beste uit onze service te krijgen en je hebt een makkelijke en ontspannen reis Let op de volgende punten:

    1. Artikel 5 Aansprakelijkheid 1. Kurda Travel neemt bij zijn werkzaamheden zoveel mogelijk de zorg van een goede opdrachtnemer in acht. 2. Onverminderd het hiervoor bepaalde aanvaardt Kurda Travel geen aansprakelijkheid voor handelingen en/of nalatigheden van de betrokken dienstverlener(s), noch voor de juistheid van de door deze dienstverlener(s) verstrekte informatie. Kurda Travel draagt geen verantwoordelijkheid voor foto's, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven. 3. Voor zover Kurda Travel zelf toerekenbaar te kort schiet en de reiziger daardoor schade lijdt (daaronder begrepen schade wegens gederfd reisgenot), is de aansprakelijkheid van Kurda Travel beperkt tot maximaal 10% van de gefactureerde diensten. 4. De aansprakelijkheid voor schade waartegen de reiziger is verzekerd (bijvoorbeeld door middel van het sluiten van een reis- en/of annuleringskostenverzekering dan wel ziektekostenverzekering), alsmede aansprakelijkheid voor schade die de reiziger lijdt in het kader van de uitoefening van een beroep of bedrijf (daaronder begrepen schade door het missen van aansluitingen c.q. het niet tijdig op de plaats van bestemming aankomen), worden uitgesloten. 5. Kurda Travel is niet verantwoordelijk voor eventuele toezeggingen van zijn personeel en/of derden, waarbij op kenbare wijze wordt afgeweken van de in deze voorwaarden of in de voorwaarden van de verantwoordelijke dienstverlener vermelde condities, tenzij zulke toezeggingen nadien schriftelijk worden bevestigd. 6. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid gelden mede ten behoeve van het personeel van Kurda Travel en/of de door deze ingeschakelde derde. Artikel 6 Documenten 1. De reiziger is verantwoordelijk om zelf bij de betrokken autoriteiten de nodige informatie betreffende paspoorten, visa en eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied in te winnen. 2. Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening, tenzij Kurda Travel heeft toegezegd voor dat document te zullen zorgen en het ontbreken daarvan hem kan worden toegerekend. 3. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde documenten, zoals een aan alle geldigheidsvereisten voldoend paspoort, of, waar toegestaan, een identiteitskaart en de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, rijbewijs en groene kaart.
    2. Kurda Travel als reisbureaus is niet verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen in u vluchttijden en datums. Ook zij wij niet verantwoordelijk voor terug betaling van u tickets bij omstandigheden,zoals b.v bij faillissement van vluchtmaatschappij.

Amsterdam-Erbil-Amsterdam Via Istanbul ,Every day

Amsterdam-Erbil-Amsterdam Via Istanbul

Day From Dep.Time To Arr.Time Flight Nr
Amsterdam 11:15 Istanbul 15:45 Istanbul 17:00 Erbil 20:30 KK6040
ا Erbil 04:20 Istanbul 06:00 Istanbul 10:20 Amsterdam 13:00 KK6205


Prices are starting from

  Adult Child Enfant  
One Way 275 240 25  
Round Trip 385 350 50  

Adult : 20..handbagge 5kg

Child : 20..handbagge 5kg

Düsseldorf-Erbil-Düsseldrof Direct

Düsseldorf-Erbil-Düsseldrof Direct

Day From Dep.Time To Arr.Time Flight Nr
zondag Düsseldorf 09:00 Erbil 14:40 ST 4990
Zondag Erbil 15:40 Düsseldorf 19:50 ST 4991


Prices are starting from

  Adult Child Enfant  
One Way 235 200 30  
Round Trip 450 400 60  

Adult : 25..handbagge 6kg

Child : 25..handbagge 6kg

Düsseldorf-Sulimania-Düsseldrof Direct

Düsseldorf-Sulimania-Düsseldrof Direct

Day From Dep.Time To Arr.Time Flight Nr
Maandag Woensdag Düsseldorf 09:00 Sulimania 14:45 ST 7092
Woensdag zaterdag Sulimania 12:30 Düsseldorf 17:00 ST 7093


Prices are starting from

  Adult Child Enfant  
One Way 235 200 30  
Round Trip 450 400 60  

Adult : 25..handbagge 6kg

Child : 25..handbagge 6kg

ADRES

  1. KURDATRAVEL
  2. NIEUWEMOLSTRAAT 384
  3. 2512DB DENHAAG
  4. Kvk-nr: 27316528

JOM